De gezelligste camperclub van Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN REIZEN EN EVENEMENTEN
Versie 10 maart 2020
In de algemene voorwaarden geven wij u informatie over de wijze waarop Camper Club Nederland de dienstverlening omtrent reizen en evenementen uitoefent. Camper Club Nederland hecht veel waarde aan goede voorlichting van haar leden. Daarnaast eist de wetgeving dat consumenten voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst goed inzicht krijgen in de aard van onze dienstverlening. Camper Club Nederland tracht in de communicatie zo duidelijk en betrouwbaar als mogelijk te zijn. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Ons email adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 1 Algemeen

 1. Camper Club Nederland zal in deze voorwaarden worden beschreven als zijnde CCN. CCN is een vereniging welke wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft diverse commissies waarvan de leden zich- ook op vrijwillige basis- inzetten. Door het jaar heen organiseert CCN reizen en evenementen, waarbij leden van harte welkom zijn. De evenementen worden door leden voor leden georganiseerd onder naam van CCN. Al onze evenementen zijn kostendekkend.
 2. Leden van de CCN en niet-leden die via een lid van de CCN aan een activiteit deelnemen, zullen in deze voorwaarden worden beschreven als zijnde Deelnemer.
 3. Een ‘Reis’ is een kampeerauto activiteit binnen groepsverband van langer dan 5 aaneensluitende dagen in binnen- of buitenland.
 4. Een ‘Evenement’ is een activiteit korter dan 5 dagen in binnen- of buitenland.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen en evenementen die door of via het netwerk van CCN zijn georganiseerd.
 6. De overeenkomst tussen CCN en Deelnemer teneinde deel te nemen aan een reis kan niet worden beschouwd als zijnde reisovereenkomst in de zin van artikel 7:500 lid 1 sub b BW.
 7. Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op werknemers en vrijwilligers van CCN en (assistent) reis- en/of evenementenbegeleiders.
 8. Deelnemers aan activiteiten verklaren zich bij inschrijving akkoord met onderhavige voorwaarden.
 9. CCN is gerechtigd om onderhavige voorwaarden tussentijds aan te passen. Geldig zijn de meest recente voorwaarden welke op de website van CCN worden geplaatst.

Artikel 2 Fysieke en geestelijke conditie deelnemers

 1. Deelnemer wordt geacht dat deze zelf inschat of hij/zij zelf en/of overige deelnemers die via Deelnemer aan de activiteit zullen deelnemen op grond van hun fysieke en/of psychische gesteldheid in staat zijn om de geplande activiteit zonder hulp van derden te volbrengen. Van Deelnemer wordt behoudens bijzondere omstandigheden verwacht dat hij/zij het gehele programma van de reis of het evenement zal volbrengen. Het is niet mogelijk om zich in te schrijven voor slechts een gedeelte van het programma van de desbetreffende activiteit.
 2. Van een Deelnemer met een beperking, zowel fysiek als psychisch, wordt verwacht dat deelname aan een activiteit voor henzelf of voor anderen geen belasting oplevert. CCN beveelt aan dat Deelnemer alle relevante medische informatie met zich meebrengt in een taal die in de te bezoeken landen gebruikelijk is. Bij voorkeur vraagt Deelnemer een internationaal medisch paspoort aan bij huisarts of apotheek.
 3. Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van een besluit om ondanks fysieke en/of geestelijke beperkingen toch aan een activiteit deel te nemen. Er wordt door CCN geen restitutie verleend op de reeds betaalde (reis)som voor activiteiten en/of overnachtingen waaraan niet kan worden deelgenomen.
 4. Indien Deelnemer een speciaal dieet volgt dient dit bij inschrijving voor de activiteit te worden aangegeven. CCN is in geen geval verantwoordelijk voor de correcte naleving van dieetvoorschriften in geval van uitbestede catering bij derden gedurende een activiteit.

Artikel 3 Eisen aan kampeerauto

 1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan inschrijving voor een activiteit zich ervan te vergewissen dat de deelname aan de activiteit ook geschikt is voor diens kampeerauto.Beperkingen ten behoeve van deelname voor bepaalde kampeerauto’s worden bij elke activiteit, indien nodig, door CCN of de organisator van de activiteit vermeld.
 2. De kampeerauto van Deelnemer dient in goede staat van onderhoud te verkeren en te voldoen aan de minimale veiligheidseisen die binnen de wetgeving van het land waar de activiteit plaatsvindt gelden. Daarnaast dient de kampeerauto de vereiste uitrusting te bevatten welke noodzakelijk is voor het gebied waar de activiteit plaatsvindt.
 3. Deelnemer dient voor de deelnemende kampeerauto in het bezit te zijn van een geldige APK, een geldig rijbewijs en een geldige groene kaart.

Artikel 4 Huisdieren

 1. Huisdieren zijn in beginsel toegestaan op CCN activiteiten. Huisdieren kunnen echter niet worden toegelaten tijdens excursies en gezamenlijke maaltijden. Het meenemen van dieren naar activiteiten en/of reizen gebeurt in overleg met de organisator van de activiteit/reis.
 2. Voor enkele activiteiten zal de aard van het programma, de bestemming of het klimaat aan het toelaten van huisdieren in de weg staan. Dit zal altijd vooraf bij een activiteit door CCN worden aangegeven.
 3. Honden dienen te allen tijde te worden aangelijnd op overnachtingsplaatsen.
 4. Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de zorg voor het huisdier. Bij overlast zal Deelnemer door de reisleiding worden aangesproken.
 5. Extra kosten en toeslagen voor huisdieren zijn voor rekening van Deelnemer.
 6. Deelnemer dient zelf te voldoen aan grens- en reisformaliteiten voor het huisdier. De eisen hieromtrent kunnen per land verschillen. Het meenemen van een Europees Paspoort voor gezelschapsdieren waarin onder andere inentingsbewijzen staan wordt aangeraden.
 7. Indien een huisdier overlast veroorzaakt dient Deelnemer passende maatregelen te treffen om de overlast op te heffen. Deelnemer zal het huisdier buiten het kampeerterrein en/of op daarvoor bestemde of geschikte plaatsen uitlaten.

Artikel 5 Boeking en betaling

 1. Pas bij een bevestiging (per e-mail) van de boeking is de boekingsovereenkomst van Deelnemer voor de betreffende activiteit definitief. Deelnemer is na bevestiging aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Er kan een minimum- of maximum aantal deelnemers gelden bij een reis of evenement. Dit wordt per activiteit bepaald en vastgesteld op basis van alle bekende gegevens. Inschrijvingen boven het maximum worden als ‘reserve' genoteerd. De betrokken inschrijver ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Inschrijving op de reserve lijst is kostenloos en vrijblijvend.
 3. Bij het niet behalen van het minimumaantal deelnemers is CCN gerechtigd om de activiteit te annuleren. Reeds betaalde boekingen zullen zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd.
 4. De reissom genoemd bij inschrijving geldt voor deelname van 1 kampeerauto op basis van 2 personen, tenzij anders vermeld.\
 5. De betaling wordt meteen met IDEAL gedaan. Na betaling en ontvangst van de reissom volgt per e-mail een bevestiging van de inschrijving. Reizen kunnen soms in twee gedeelten worden betaald. Dit wordt bepaald door de reisleider en is mede afhankelijk van de betalingsverplichtingen die de reisleider moet aangaan. De eerste termijn wordt direct bij inschrijving voldaan. De tweede termijn uiterlijk op de dag die door de reisleider wordt bepaald.
 6. Bij het niet of te laat nakomen van bovenstaande betalingsverplichtingen kan Deelnemer van de deelnemerslijst worden geschrapt en kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. CCN zal Deelnemer éénmaal herinneren aan een betalingsverplichting alvorens zij tot annulering over gaat.

Artikel 6 Wijzigingen

 1. CCN behoudt zich het recht voor om in het geval van substantiële wijzigingen binnen 20 dagen tot het starten van een activiteit de reissom aan te passen. Onder substantiële wijzigingen vallen wijzigingen in belastingen, valuta, prijzen en heffingen.
 2. Deelnemer behoudt het recht tot kostenloze annulering van de overeenkomst indien de wijziging een verhoging van meer dan 5 % van de reissom bedraagt. Deelnemer dient binnen drie dagen na ontvangst van de wijziging de overeenkomst te annuleren.
 3. Restitutie zal binnen 14 dagen na annulering van de overeenkomst geschieden. Restitutie is niet van toepassing bij reeds betaalde vliegtickets, (brandstof)toeslagen, (luchthaven)belastingen en kosten voor een overtocht per boot.
 4. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt CCN zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in het programma aan te brengen, al dan niet gedurende de activiteit.

Artikel 7 Informatie

 1. Alle communicatie betreffende activiteiten loopt via de Deelnemer aan wie de boeking is bevestigd
 2. Deelnemer zorgt voor het aanleveren van de complete en correcte contactgegevens van Deelnemer en alle overige deelnemers die via Deelnemer aan de activiteit zullen deelnemen. Ook informatie over fysieke en/of psychische beperkingen dient te worden vermeld.
 3. Deelnemer(s) dienen bij elke activiteit in het bezit te zijn van benodigde reisdocumenten voor de betreffende bestemming zoals een geldig paspoort voor een eventueel verplichte langere termijn, eventuele visa, of indien toegestaan een identiteitskaart en/of vaccinatiebewijzen. Het niet kunnen tonen van vereiste documenten komt voor rekening en gevolg van Deelnemer. Er kan geen beroep worden gedaan op ondersteuning door CCN. CCN kan besluiten om Deelnemer van
  verdere deelname aan de activiteit uit te sluiten en gemaakte onkosten in rekening brengen

Artikel 8 Verzekeringen

 1. Deelnemer is verplicht en persoonlijk verantwoordelijk om bij deelname aan een activiteit in het bezit te zijn van de correcte verzekeringen.
 2. Minimale verzekeringseisen betreffen:
  1. Kampeerautoverzekering met minimaal WA-dekking en inzittendenverzekering;
  2. Verzekering inzake pech hulp en vervangend vervoer;
  3. Ziektekostenverzekering met dekking in het buitenland indien van toepassing.
 3. CCN beveelt aan dat Deelnemer tevens een reis- en bagageverzekering afsluit, plus een annuleringsverzekering en eventuele verzekeringen voor kostbaarheden
 4. CCN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het ontbreken van vereiste verzekeringen bij Deelnemer.

Artikel 9 Annulering van activiteiten door CCN

 1. Indien zich gewichtige omstandigheden van zodanige aard voordoen dat nakoming van de overeenkomst door CCN niet in redelijkheid kan worden gevergd, is CCN gerechtigd om een activiteit vooraf of na de vertrekdatum te annuleren. Reeds betaalde reissommen zullen na aftrek van reeds genoten activiteiten per ommegaande worden gerestitueerd.
 2. Onder gewichtige omstandigheden vallen onder meer overmacht situaties zoals abnormale, onvoorzienbare gevolgen van omstandigheden als oorlogssituaties, terrorisme, natuurrampen en extreme weersomstandigheden, politieke onrust, stakingen en negatieve reisadvisering door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of andere, toonaangevende instanties, zoals de ANWB. Onder overmacht valt tevens de omstandigheid van het niet behalen van het vereiste minimumaantal
  deelnemers voor een activiteit en omstandigheden waarvan de gevolgen onvermijdelijk zijn ondanks voorzorgsmaatregelen.
 3. Indien de oorzaak voor annulering aan een Deelnemer kan worden toegerekend, is deze gehouden om de hieruit voortvloeiende schade aan CCN en overige deelnemers te vergoeden. Indien de oorzaak noch aan Deelnemer noch aan CCN kan worden toegerekend dragen partijen hun eigen schade.

Artikel 10 Annulering van activiteiten door Deelnemer

 1. Indien Deelnemer een bij CCN geboekte reis of evenement na ontvangst van de bevestiging van boeking annuleert zullen er naast reserveringskosten tevens annuleringskosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het tijdstip waarop de reis of het evenement aanvangt, hierna te noemen: ‘de ingangsdatum’.
  1. Bij annulering vanaf de 100e dag voor de ingangsdatum is Deelnemer niet gehouden tot het betalen van annuleringskosten.
  2. Bij annulering vanaf de 70e tot 100e dag voor de ingangsdatum is Deelnemer gehouden tot het betalen van 15% van de reissom aan CCN.
  3. Bij annulering vanaf de 40e tot 70e dag voor de ingangsdatum is Deelnemer gehouden tot het betalen van 35% van de reissom aan CCN.
  4. Bij annulering vanaf de 20e tot 40e dag voor de ingangsdatum is Deelnemer gehouden tot het
   betalen van 50% van de reissom aan CCN.
  5. Bij annulering vanaf de 8e tot 20e dag voor de ingangsdatum is Deelnemer gehouden tot het betalen van 75% van de reissom aan CCN.
  6. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de ingangsdatum is Deelnemer gehouden tot het betalen van 100% van de reissom aan CCN.
 2. Annuleringen welke buiten kantooruren worden ontvangen, worden geacht de eerstvolgende werkdag ontvangen te zijn.
 3. Indien voor een reis verschillende onderdelen van toepassing zijn, kunnen per onderdeel afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Dit is het geval indien vervoer of bijzondere diensten worden aangeboden waaromtrent vooraf kosten zijn gemaakt, zoals het vervoer per vliegtuig, boot, (gehuurde) kampeerauto, en  toegangsbewijzen voor deelname aan activiteiten.
 4. Indeplaatsstelling.
  1. Indien de plaats van de deelnemer welke annuleert kan worden ingevuld door een lid van de CCN dat zich heeft gemeld op de reserve lijst zullen alleen de werkelijke kosten met betrekking tot de annulering in rekening worden gebracht.
  2. Indien geen leden meer op de reserve lijst staan, kan de deelnemer aan de CCN verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
   1. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
   2. het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
   3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de CCN dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
  3. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 11 Roken en muziek

 1. Roken is voor liefhebbers toegestaan mits dit op een plek gebeurt dat dit de niet rokers niet hindert.
 2. Het maken van muziek buiten de camper mag medereizigers niet storen.

Artikel 12 Geschillen

 1. Bij een geschil omtrent de uitleg van deze voorwaarden zal in eerste instantie worden getracht door het bestuur van CCN om een passende oplossing te zoeken.
 2. Op alle met CCN gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele vorderingsrechten op CCN vervallen binnen een jaar na afloop van de reis of indien de reis niet heeft plaatsgevonden, binnen een jaar na oorspronkelijke vertrekdatum.
 • Hits: 70